กนอ.คว้าองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต มุ่งมั่นยึดหลักธรรมาภิบาล

KANDA

กนอ.คว้าองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต มุ่งมั่นยึดหลักธรรมาภิบาล

ป.ป.ช. เผยผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ กนอ.ได้ 91.93 คะแนน สะท้อนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563 โดยในปีนี้ กนอ.ได้รับการประเมินอยู่ที่ 91.93 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ได้ 88.57 คะแนน โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริตที่ กนอ.ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม 2 ปีต่อเนื่อง

ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลกนอ.ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง ขณะที่การป้องกันการทุจริต กนอ.แสดงเจตจำนงชัดเจนในแง่การบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และมีแผนการปฏิบัติภายในองค์กรเพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบด้วยความโปร่งใส สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

นอกจากนี้ ในส่วนตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ ได้ 92.92 คะแนน สะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร กนอ.ที่ยึดมั่นในมาตรฐาน ความโปร่งใส และปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างเคร่งครัด ส่วนการใช้อำนาจ ได้ 90.68 คะแนน สะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ที่เป็นไปอย่างยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ หรือใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใดๆ ที่ไม่ตรงกับการปฏิบัติงาน

สำหรับการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้ 89.11 คะแนน ด้วยการทบทวนนโยบายการป้องกันการทุจริตและมีแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยลดลงหรือไม่มีเลย คุณภาพการดำเนินงาน ได้ 88.60 คะแนน การให้บริการบนหลักการมาตรฐานและขั้นตอนอย่างเท่าเทียม ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก

  • เพื่อไทยร้อง“บิ๊กตู่”ปรับ “นิพนธ์” พ้นครม.อัดไม่ควรนิ่งเฉยทำไม่รู้เรื่อง
  • ลุยโปรเจ็คนิคม“Smart Park” รอ 3 ปี ดันจีดีพี 5.2 หมื่นล้าน

การใช้งบประมาณ ได้ 86.56 คะแนน มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส และใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้ 86.06 คะแนน มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง และมีการกำกับดูแล พร้อมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการและของหน่วยงาน

การปรับปรุงการทำงาน ได้ 82.27 คะแนน มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ามารับบริการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการ และประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้ 80.65 คะแนน การเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่สาธารณชนควรรับทราบ โดยสามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการให้บริการของหน่วยงานด้วย เป็นต้น

“กนอ.เน้นย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ กนอ.เป็นองค์กรที่โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการของ กนอ. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการให้เติบโตอย่างมีสมรรถนะและมีคุณธรรม เป็นที่เชื่อมั่นให้กับประชาชน และบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือ ความสุขของประชาชนที่ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน” น.ส.สมจิณณ์ กล่าว

อย่างไรก็ตามการประเมิน ITA ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด“Open to Transparency” เป็นหลักการพื้นฐานสำหรับการประเมิน ITA ที่มาจากการ“เปิด”2 ประการ คือ 1.การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้ และ 2.การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานของหน่วยงาน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมประเมิน หรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยมุ่งเป้าไปที่การให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ และดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ

Next Post

'พาณิชย์'ส่ง 2 ดัชนีใหม่ชี้วัดเศรษฐกิจ สแกนผู้ใช้แรงงาน-ค่าครองชีพพื้นฐาน

"พาณิชย์" เปิดตัวดัชนีใหม่แพ็คคู่ สำหรับ […]