กพท. ประกาศห้ามสายการบิน เสิร์ฟ “อาหาร-เครื่องดื่ม”บนเครื่อง

KANDA

กพท. ประกาศห้ามสายการบิน เสิร์ฟ "อาหาร-เครื่องดื่ม"บนเครื่อง

สำนักงานการบินพลเรือนฯ ออกประกาศ ให้สายการบินยกเลิกเสิร์ฟ "อาหาร-เครื่องดื่ม" บนเที่ยวบิน เริ่ม 31 ธค. นี้ สกัดโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ลงนามในประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) ว่า ตามที่ปัจจุบันปรากฏการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ และรัฐบาลได้มีการกำหนดมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อยกระดับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขสถานการณ์ข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว นั้น

เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศมีแนวทางสำหรับการให้บริการแก่ผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุข สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

2. ไม่ให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างการปฏิบัติการบิน ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็น ลูกเรืออาจพิจารณาจัดน้ำดื่มให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ ทั้งนี้ ให้กระทำในพื้นที่ที่ห่างจากผู้โดยสารคนอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

  • เปิดลิสต์ข่าวต่างประเทศที่มีคนอ่านมากที่สุดบนเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์
  • นนทบุรี ประกาศ ยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุม-"ตลาดกลางบางใหญ่" ขั้นสูงสุด

3. งดการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแผ่บพับโฆษณาต่าง ๆ สำหรับผู้โดยสาร ยกเว้น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเท่านั้น

4. ในกรณีที่มีการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือมาตรการซึ่งหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

Next Post

ชลบุรีล็อคดาวน์บางละมุงหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด22ราย

ชลบุรี-ศบค.ชลบุรี ล็อคดาวน์บางละมุง ปิดสถานบริการ […]