กระทรวงเกษตรฯดันไทยรักษาแชมป์อาเซียนปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกา

KANDA

กระทรวงเกษตรฯดันไทยรักษาแชมป์อาเซียนปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกา

รมว.เกษตรฯเดินหน้าต่อดันไทยรักษาแชมป์อาเซียนปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาหนุนผลิตสุกรและอุตสาหกรรมแปรรูป 150,000 ล้าน เผยส่งออกสุกรเพิ่มกว่า 300 %

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายสร้างวิกฤติในโอกาสโดยสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ทำงานเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรในพื้นที่ความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ส่งผลให้ประเทศไทยคงสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะกระจายไปกว่า 34 ประเทศทั่วโลกแล้วก็ตาม ทำให้การส่งออกสุกรในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่า 300% จากปี 2562 คิดเป็นมูลค่ากว่า 22,000 ล้านบาท และเชื่อมั่นว่าการส่งออกในปีนี้จะเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประเทศชาติและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสุกรและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านบาท รวมทั้งเป็นการรักษาความมั่นคงด้านอาหารของประเทศโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด19 ดร.เฉลิมชัยจึงเสนอมาตรการต่อเนื่องต่อคณะรัฐมนตรีจนเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

  • เกษตรฯเดินหน้าปั้นนิคมอุตสาหกรรมเกษตร 18 กลุ่มจังหวัด
  • มกอช.เดินหน้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรแปลงใหญ่เข้าสู่มาตฐาน GAP

สำหรับ ค่าชดใช้สุกรที่ถูกทำลาย ตามมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 279,782,374 บาท ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯโดยกรมปศุสัตว์สามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาโดยได้สำเร็จสามารถลดจำนวนประชากรของสุกรที่มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อัตราร้อยละ 15 ใน 27 จังหวัด 108 อำเภอ เกษตรกรประมาณ 6,485 ราย จำนวนสุกรประมาณ 77,578 ตัว

นายอลงกรณ์ กล่าวว่าได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการยกระดับมาตรการจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในเกษตรกรรายย่อยที่มีการเลี้ยงแบบเปิดซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ และอาจเป็นพาหะในการแพร่กระจายเชื้อโรคในวงกว้างอีกด้วยสำหรับการดำเนินการลดจำนวนประชากรของสุกรที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 13 (4) และกฎกระทรวงกำหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทำลายอันเนื่องจากเป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ.2560 กำหนดให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์สามในสี่ของราคาสัตว์ หรือซากสัตว์ ซึ่งขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด โดยการชดใช้ราคาสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ ประกอบด้วย สัตวแพทย์ 1 คน พนักงานฝ่ายปกครองท้องที่ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการอย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการชดเชยตามระเบียบฯ โดยเร็ว เพื่อบรรเทาผลกระทบของเกษตรกรจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาต่อไป

Next Post

"ไทยภักดี"ล่า1แสนชื่อค้านแก้ไขมาตรา112 จ่อแจ้งความเอาผิด "ธนาธร"

"หมอวรงค์" ประกาศล่า 1 แสนชื่อแสดงเจตนาร […]