ก.ทรัพย์ฯ สั่งเร่งแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน”

KANDA

ก.ทรัพย์ฯ สั่งเร่งแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง "พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน"

รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ สั่งเร่งแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ จ.เพชรบุรี ชี้กังวลเพราะเป็นพื้นที่ทรงคุณค่าของประเทศ

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศในหลายพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้ว แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังประสบปัญหา รวมแล้วกว่า 89 กิโลเมตร ซึ่งมีหลายหน่วยงานพยายามแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน

แต่อย่างไรก็ตาม ตนอยากจะให้คำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและที่อาจจะตามมาเป็นสำคัญ อีกทั้งต้องคำนึงถึงความยั่งยืนของการดำเนินการด้วย ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2563 ได้มีโอกาสลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ซึ่งตนรู้สึกกังวลเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระราชนิเวศน์ฯดังกล่าวนับเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ มีประวัติอันยาวนาน ซึ่งตนได้รับรายงานแล้วทราบว่า ในพื้นที่นี้มีโครงสร้างในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งสิ้นกว่า 5 ประเภท ทั้งเขื่อนกันทรายและคลื่น 2 ตัว เขื่อนป้องกันนอกชายฝั่งแบบใต้น้ำ รอดักทราย และกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด ความยาวกว่า 2,500 เมตร โดยตนเข้าใจในเจตนารมณ์ของหน่วยงานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดก็เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน แต่ปัจจุบันโครงสร้างดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ ซึ่งตนได้หารือกับนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษาฯ ปลัดกระทรวงฯในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการแก้ไขอย่างถูกหลักวิชาการและเกิดความยั่งยืน และอยากย้ำให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้มั่นใจว่า การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติมีความมุ่งมั่นดำเนินการโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ หากแต่ขณะนี้เกิดมีผลกระทบที่ตามมาจะด้วยสาเหตุใดก็ตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมที่จะแก้ไข เพื่อรักษาสมดุล ของแนวชายฝั่งเพื่อสร้างความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน ซึ่งในอนาคตโครงการต่างๆจะต้องนำมาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหลักวิชาการจากคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติเสียก่อนที่จะนำไปขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณได้ ซึ่งตนมั่นใจว่าจะสามารถบูรณาการการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. กล่าวว่า สำหรับพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างโดยส่วนราชการอื่นในปี 2549 แล้วเสร็จในปี 2551 ภายหลังจากการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อชายฝั่งบริเวณหน้าวัดไทรย้อยและหน้าโรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท ทั้งนี้ภายหลังจากการลงพื้นที่ของ รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ ตนได้มีข้อสั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลฯเร่งรัดดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป


ในประเด็นนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลฯ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการว่า ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการเพื่อจัดทำแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ให้สอดคล้องกับสภาพตามธรรมชาติ ใช้งบประมาณกว่า 2 ล้านบาท เริ่มดำเนินการลงนามในสัญญาตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.2563 และมีกำหนดการศึกษาแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มี.ค.2564 พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญให้กำกับโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดให้สอดคล้องกับสภาพตามธรรมชาติ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหาโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง ได้อย่างละเอียด รอบคอบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่

อย่างไรก็ตามแนวทางสำคัญที่ทางกรมฯ จะเน้นย้ำ คือ การดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจะต้องเป็นไปตามมาตรการ ขาว-เขียว-เทา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2561 ซึ่งจะมุ่งเน้นความกลมกลืนกับธรรมชาติและความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาย

Next Post

"วิษณุ" ปัดล็อกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ลำดับสุดท้าย

รองนายกฯวิษณุ ปัดล็อกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. สุดท้ายป […]