ขนส่งให้5จังหวัดพื้นที่เสี่ยงโควิดตรวจเอกสารการเดินทางผู้โดยสารทุกคน

KANDA

ขนส่งให้5จังหวัดพื้นที่เสี่ยงโควิดตรวจเอกสารการเดินทางผู้โดยสารทุกคน

กรมการขนส่งทางบกออกประกาศกำหนด 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องตรวจสอบเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางของผู้โดยสารทุกคน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง

โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ถูกบังคับใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด คือ งดการเดินทางข้ามพื้นที่ แต่หากผู้ใดมีความจำเป็นเดินทางออกนอกพื้นที่จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางเพื่อยืนยันแก่เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศเกี่ยวกับข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยมีข้อปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ดังนี้

  • "โฆษกสธ."ขอทุกฝ่ายร่วมมือ4ข้อ เชื่อปลายเดือนม.ค.ยอดโควิดใหม่ลดลง
  • อย.แจงขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดในไทยเพื่อประเมินคุณภาพ-ผลข้างเคียง

– สำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ต้องควบคุมกำกับดูแลให้พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารและพนักงานประจำรถตรวจสอบ “เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง” สำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามมิให้รับผู้โดยสารที่ไม่มีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง ทั้งยังมีหน้าที่ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โดยสารทุกที่นั่ง หากพบว่าเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด ประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดควรงดการให้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้โดยสาร กรณีผู้โดยสารไม่สามารถติดตั้ง และใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ได้ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  

– สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น อาหาร ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุ/สินค้าอุตสาหกรรม ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ให้ออก “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” ให้พนักงานขับรถแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดสกัดในการขนส่งสินค้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบการประกอบการขนส่งของตน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเดินทางออกจากพื้นที่เฝ้าควบคุมสูงสุด (23 จังหวัด) พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง (49 จังหวัด) ขอความร่วมมือผู้โดยสารติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” หรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก คำสั่งจังหวัด ประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

Next Post

กรุงไทยคาดศก.เอาแน่นอนไม่ได้โต2.5%

กรุงไทยมองเศรษฐกิจ ปี 2564 ขยายตัว 2.5% แต่ยังคงเต […]