จเรตำรวจสั่งทุกบช.เตรียมเอกสารเพื่อตรวจสอบปมอมเบี้ยเลี้ยงโควิด

KANDA

จเรตำรวจสั่งทุกบช.เตรียมเอกสารเพื่อตรวจสอบปมอมเบี้ยเลี้ยงโควิด

"เพื่อคลี่คลายปมนายอมเงินลูกน้อง"จเรตำรวจแจ้งทุกบช.เตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงโควิด-19

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.อดิศร์ งามจิตสุขศรี รองจเรตำรวจแห่งชาติ (รอง จตช.) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องอมเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 ได้มีหนังสือเลขที่ 0001(จตช 1)/217 ลงวันที่ 9 ต.ค.2563 ถึง ผบช.น.,ภ.1-9,ตชด.,ทท.,ก.,ส.,สตม.,สพฐ.ตร.,และ รร.นรต. เรื่องขอให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และข้อมูลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีคำสั่งที่ 518/2563 ลงวันที่ 9 ต.ค.2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีข่าวปรากฎตามสื่อสังคมออนไลน์จำนวนหลายข้อความ ร้องเรียนว่าหน่วยงานในสังกัด ตร. มีการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 แล้ว ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับเงินไม่เป็นไปตามจำนวนที่เบิก หรือไม่ได้รับเงินตามที่มีการเบิกจ่ายจริง หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับเงินเบิกเงินแล้วนำไปคืน เป็นการกระทำผิดวินัยหรือประพฤติมิชอบหรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว จึงขอให้ท่านดำเนินการเตรียมพร้อมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังนี้

จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 1.เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยระดับ บช.,บก. และสภ.

2.ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)

3.เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานอกที่ตั้ง ศปม. ผู้ที่มีรายชื่อรับเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 ทุกนายและให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • ศาลเลื่อนฟังคำสั่ง"วิระชัย"ฟ้อง 8 ตร.ปมคลิปเสียงยิงรถ"บิ๊กโจ๊ก"
  • จเรตำรวจเชื่อฝูงกระทิงตายไม่ธรรมดา

1.คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานอกที่ตั้ง ศปม. เพื่อป้องกันโควิด-19

2.หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก ศปม. (ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ 0010.273/2703 ลง 3 กรกฎาคม 2563)

3.ใบลงเวลาการปฏิบัติงานแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

4.หลักฐานการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)

5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารและรายการเดินบัญชีของข้าราชการตำรวจตามข้อ 3. ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง ปัจจุบัน โดยให้ปรากฎยอดเงินเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 ที่เข้าบัญชีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง.

Next Post

รักครั้งใหม่! แพรว เผยโมเมนต์น่ารักคู่ ต้อล บอกค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกัน

แพรว คณิตกุล เผยโมเมนต์น่ารักเปิดตัวหวานคู่ ต้อล ว […]