ด่วน! มติรัฐสภา 473 ต่อ 206 โหวตคว่ำร่างแก้รัฐธรรมนูญ ที่ประชาชนกว่าแสนรายชื่อยื่นเสนอ

MALI

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติด้วยเสียงข้างมาก “ไม่รับหลักการ” ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยมีประชาชนกว่าแสนรายชื่อร่วมลงชื่อ

วันนี้ (17 พ.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่อาคารสัปปายะสภาสถาน มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เพื่อลงมติวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ “ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ….” (ยกเลิกมาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 7 มาตรา 159 วรรคแรก เพิ่มมาตรา 193/1 มาตรา 193/2 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 11 หมวด 12 มาตรา 256 หมวด 16 ยกเลิกมาตรา 269 มาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 272 และมาตรา 279)

ล่าสุด ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีมติด้วยคะแนนเสียง 473 ต่อ 206 ไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ และคณะ

ทั้งนี้ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับดังกล่าวขับเคลื่อนโดยกลุ่ม Re-Solution ที่เรียกขานว่าเป็นการ “รื้อระบอบประยุทธ์” และมีประชาชนเข้าร่วมลงชื่อจำนวน 150,921 คน (ผ่านการตรวจรายชื่อ 135,247 รายชื่อ) ถือเป็นภาคสามของการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 และเป็นครั้งที่สองที่ร่างจากประชาชนได้เข้าสู่สภา เนื้อหาสำคัญคือเสนอให้ยกเลิกวุฒิสภา

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีเศษที่ผ่านมาแม้จะมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาแล้วรวมทั้งสิ้น 20 ฉบับ แต่ก็มีร่างเพียงฉบับเดียวที่ผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาได้สำเร็จ คือ ข้อเสนอที่ให้แก้ไขระบบเลือกตั้ง ส.ส.

  • สรุปร่างแก้ รธน. “รื้อระบอบประยุทธ์” ที่ประชาชนลงชื่อกว่าแสนราย ส่งให้รัฐสภาพิจารณา
  • ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบแก้ รธน. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ฝ่าด่าน ส.ว. ฉลุย

สำหรับหลักเกณฑ์การลงมติในญัตติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามหมวด 15 มาตรา 256 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 การออกเสียงลงคะแนนวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจำนวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

ปัจจุบันมีสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 723 คน คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่ง คือ ตั้งแต่ 362 เสียงขึ้นไป ขณะที่จำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู่ ณ ขณะนี้ 248 เสียง คือ 83 เสียง โดยมีรายงานว่า 3 เสียงที่โหวตรับหลักการในวันนี้ ได้แก่ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายพิศาล มาณวพัฒน์ และนายมณเฑียร บุญตัน

Next Post

สภาคว่ำร่างประชาชน! ปิยบุตร ปลุกอย่าสิ้นหวัง พริษฐ์ ย้ำ ถ้า รธน. 60 ยังอยู่ ประเทศไม่พ้นวิกฤต

“ปิยบุตร” ปลุกอย่าสิ้นหวัง ฝากพรรคการเ […]

คุณอาจชอบ