ด่วน! โปรดเกล้าฯ ปิยกุล บุญเพิ่ม ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64

MALI

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้ง “ปิยกุล บุญเพิ่ม” ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทน นางเมทินี ชโลธร ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Next Post

ศาลไม่ให้ประกัน "ไผ่ ดาวดิน" คดีชุมนุมทะลุฟ้าไล่นายกฯ-สาดสี สน. ส่งตัวเข้าเรือนจำ

“ไผ่ ดาวดิน” ชู 3 นิ้ว ก่อนถูกส่งตัวไป […]