ป.ป.ท.ตั้ง2คณะทำงานเสริมทัพเพิ่มความแกร่งสอบโกง

KANDA

ป.ป.ท.ตั้ง2คณะทำงานเสริมทัพเพิ่มความแกร่งสอบโกง

อนุกก.ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถกแผนส่งเสริม ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ตั้ง2คณะทำงานเพิ่มความแข็งแกร่งในการตรวจสอบ

สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมตั้ง 2 คณะทำงาน เสริมทัพเพิ่มความแข็งแกร่ง หนุนการขับเคลื่อนเต็มสูบ และวางกรอบการดำเนินงานระดับเข้มข้น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมฯพร้อมด้วย พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะอนุกรรมการ

  • บุกค้นคลีนิกเวชกรรม-ทันตกรรม 4 แห่งส่อทุจริตเบิกจ่ายงบสปสช.
  • พบอปท. 28 แห่งใน 17 จังหวัดส่อทุจริตจัดซื้อวัสดุป้องกันโควิด-19

นอกจากนี้ ยังมีคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาไทย สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมบัญชีกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องกันฯ จำนวน 2 คณะ ได้แก่ 1.คณะทำงานด้านการสื่อสารการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และ 2.คณะทำงานด้านการกำกับติดตามหลักสูตรของหน่วยงาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานดังกล่าว รวมทั้งรูปแบบกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ อาทิ โครงการขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตร 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โครงการค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และโครงการปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

Next Post

Fujitsu, AIST, and RIKEN Achieve Unparalleled Speed on the MLPerf HPC Machine Learning Processing Benchmark Leveraging Leading Japanese Supercomputer Systems

TOKYO, Nov 19, 2020 – (JCN Newswire) – […]