รัฐบาลเดินหน้า ลดการใช้พลาสติก ตั้งเป้าเลิกใช้กล่องโฟม ปี 65

MALI

รัฐบาลเดินหน้าลดการใช้พลาสติก ตั้งเป้าลด เลิกใช้กล่องโฟม แก้วพลาสติกบาง และหลอดพลาสติก ภายในปี 2565

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก สั่งเดินหน้าแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยอย่างจริงจังตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64 ซึ่งเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก
พ.ศ. 2561 – 2573 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน มุ่งจัดการขยะพลาสติกที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินการแบบสมัครใจ ดังนี้

1. การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Cap Seal)

2. การเลิกใช้ไมโครบีดส์จากพลาสติก

3. การเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดบาง ร่วมกับภาคีเครือข่ายห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ

4. การลด เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบาง และหลอดพลาสติก ภายในปี 2565 โดยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน

5.การสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกผ่านช่องทางต่าง ๆ

6. การจัดทำฐานข้อมูล Material Flow of Plastic ของประเทศไทย

7. การจัดตั้งพื้นที่นำร่อง เพื่อเป็นชุมชนตัวอย่างด้านการจัดการขยะพลาสติก

8. การพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก

9. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานจังหวัด ร้านขายของชำและตลาดสด เพื่อขยายผลการดำเนินมาตรการงดให้ถุงพลาสติก

10. การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและขยะพลาสติก จากธุรกิจสินค้าออนไลน์

11. การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery)

12. การขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ อาทิ ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน

13. การกำหนดมาตรการกำกับเพื่อควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชมภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยลดการใช้พลาสติก ลดการสร้างขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนช่วยสำคัญในการบริหารจัดการขยะ เพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการเริ่มต้นที่จะเกิดการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกับการพัฒนาประเทศให้เติบโตไปในภายภาคหน้าอย่างยั่งยืนด้วย

Next Post

อนุทิน ย้ำอีกครั้ง โควิดกระจอก ลั่นไทยพร้อมรับมือทุกสายพันธุ์ วัคซีนฉีดของรัฐดีสุด

อนุทิน ย้ำอีกครั้ง โควิดกระจอก ลั่นไทยพร้อมรับมือท […]