รับคำร้องแล้ว!!ศาลรธน.รับ วินิจฉัยอำนาจสภาแก้รธน.

KANDA

รับคำร้องแล้ว!!ศาลรธน.รับ วินิจฉัยอำนาจสภาแก้รธน.

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง "ไพบูลย์-สมชาย" ยื่นวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ ส.ส.-ส.ว.แก้ รธน.ทั้งฉบับ ให้ "มีชัย-บวรศักดิ์-สมคิด-อุดม" ทำหนังสือชี้แจง 3 มี.ค.นัดประชุมครั้งถัดไป 4 มี.ค.

เมื่อวันที่ 18 กพ. 64 ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษา กรณีประธานรัฐสภา ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ 256 (1)

โดยในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันที่ 9 ก.พ. 2564 พิจารณาญัตติด่วนกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และนายสมชาย แสวงการ ส.ว. เป็นผู้เสนอให้รัฐสภาพิจารณามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) โดยผลการลงมติในญัตติดังกล่าว ที่ประชุมรัฐสภาเสียงข้างมากมีมติเห็นด้วยให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามญัตติ ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2564 ประธานรัฐสภาส่งเรื่องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยนั้น

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ การยื่นคำร้องต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 7 (2) คือ ต้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจที่เกิดขึ้นแล้ว และในกรณีที่ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับหน่วยงานใด ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้มีสิทธิยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ

  • "หมอชลน่าน"อัดบิ๊กตู่โมฆะบุรุษแนะเลิกสะกดจิตตัวเอง
  • "ผมจำเป็นต้องปกป้องศักดิ์ศรีตัวเอง"สุเทพยื่นฟ้องสุทินหมิ่นฯ ศาลนัดไต่สวน31พ.ค.64

เมื่อข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏว่าในคราวประชุมของรัฐสภาเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2564 ดังกล่าว มีมติเสียงข้างมากส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีดังกล่าว ตามมาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ประกอบ พ.ร.บ.ศาลรัฐธรรมนูญฯ ศาลรัฐธรรมนูญจึงสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้ผู้เกี่ยวข้องคือ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ (อดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ) นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ และนายอุดม รัฐอมฤต ทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่กำหนดโดยให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 3 มี.ค. 2564 และนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 4 มี.ค. 2564

Next Post

กลุ่มราษฎรจัด #ม็อบ19กุมภา หน้ารัฐสภา เคาะหม้อไล่นายกฯ

กลุ่มราษฎรนัดรวมตัวหน้ารัฐสภา แยกเกียกกาย 19ก.พ.64 […]