วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. 2564 ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

MALI

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น ก่อนเลือกตั้งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ก่อนล่วงหน้า

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 4. และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ประชาชนสามารถตรวจสอบว่ามีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในเขตท้องที่ใด ได้ที่นี่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นดังนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

 1. หลังจากเข้าเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ จะพบช่องให้กรอก “กรอกเลขประจำตัวประชาชน
  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 2. กดปุ่ม “ค้นหา” หากมีสิทธิเลือกตั้งระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดดังนี้
  – วันที่เลือกตั้ง
  – ชื่อ – นามสกุล
  – สิทธิการเลือกตั้ง
  – เขตเลือกตั้ง, หน่วยเลือกตั้ง
  – สถานที่เลือกตั้ง
  – ลำดับในบัญชีรายชื่อ
  ผลการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 3. หากไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ระบบจะแสดงข้อความ “ผลการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  ผลการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

 • บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
 • บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น
  – บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  – ใบขับขี่
  – หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
  ฯลฯ

อ่านข้อมูลขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง เพิ่มเติมที่ https://www./news/8479634/

Next Post

MobiusTrend Reports: Rising of China's Civilian Restaurant

Shenzhen, China, Nov 26, 2021 – (ACN Newswir […]

คุณอาจชอบ