“สนธิญา” ชงศาล รธน.ตีความข้อเรียกร้องม็อบ ไล่ประยุทธ์ = ล้มล้างการปกครอง

MALI

สนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษาของสิระ เจนจาคา ประธานกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เดินทางเจ้ายื่นหนังสือต่ออัยการสูงสุด เพื่อให้ส่งเรื่องต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สั่งการให้กลุ่มของผู้เคลื่อนไหวทางด้านการเมือง ยุติการกระทำ ประกอบด้วย

(1) กลุ่มไทยไม่ทน ของอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ที่ร่วมกับจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.และคณะ กับ

(2) กลุ่มประชาชนคนไทยของนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ‘ทนายนกเขา ‘ และคณะ ที่ได้เคลื่อนไหวทางด้านการเมือง

สนธิญา กล่าวว่า ต้องการยื่นหนังสือต่ออัยการสูงสุด เพื่อร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา วินิฉัยการกระทำของบุคคลทั้ง 2 กลุ่ม ที่ได้ทำการชุมนุม การไลฟ์ผ่านมาทางเฟซบุ๊กเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก การยื่นหนังสือตามสถานที่ต่างๆ เป็นการกระทำที่ขัดต่อกระบวนการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 49 อย่างชัดเจน จึงเป็นที่มาของการยื่นหนังสือในครั้งนี้

สนธิญา ระบุด้วยว่า หลัง 15 วันแล้ว หากอัยการสูงสุดไม่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตนก็จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้บุคคลทั้ง 2 กลุ่มยุติการกระทำความผิดต่อไป

สำหรับ รัฐธรรมนูญมาตรา 49 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้”

ผู้ใดทราบว่ามีการกระทำตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้

ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ดำเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้

การดำเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการตามวรรคหนึ่ง”

Next Post

ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย แจ้งความแล้ว โดนปลอมหนังสือฝากเด็กเข้าโรงเรียนดัง

สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย โร่แจ้งค […]