สปส.แจ้งข้อปฎิบัติของนายจ้าง-ลูกจ้างเมื่อส่งตัวรักษาสุขภาพ

KANDA

สปส.แจ้งข้อปฎิบัติของนายจ้าง-ลูกจ้างเมื่อส่งตัวรักษาสุขภาพ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเผยข้อปฎิบัติหน้าที่ของนายจ้าง-ลูกจ้าง กรณีส่งลูกจ้างเข้ารักษาสุขภาพในสถานที่พยาบาลที่ทำความตกลงกันไว้

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยหลักการปฏิบัติและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างว่า หน้าที่ของนายจ้างในการส่งลูกจ้างเข้ารักษาสุขภาพมี 4 ข้อควรปฏิบัติ คือ 1.นายจ้างต้องแน่ใจว่าลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงานจริง 2.ให้นายจ้างกรอกข้อความในแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท44) ซึ่งชุดหนึ่งมี 2 แผ่น โดยให้ลูกจ้างนำไปแสดงต่อโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทนทำความตกลงไว้

3. ให้นายจ้างส่งสำเนาแบบ กท44 ไปยังสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา พร้อมแบบแจ้งการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย (กท.16) และใบรับรองแพทย์ และ 4. ในการส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาตามแบบ กท44 หากภายหลังสำนักงานกองทุนเงินทดแทนหรือสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา วินิจฉัยว่าลูกจ้างไม่มีสิทธิรับเงินทดแทน นายจ้างผู้ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษา จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่สถานพยาบาล ที่ให้การรักษาแก่ลูกจ้างนั้นเอง

  • สปส.ไฟเขียวผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลได้แล้วดีเดย์16ธ.ค.
  • สสส.ระดมสมองหาช่องคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน-แรงงานภาคเกษตร

นนายทศพล กล่าวว่า หน้าที่ของลูกจ้างผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานนั้น 1.ต้องรีบแจ้งนายจ้างทันทีที่ประสบอันตราย แม้จะเป็นการประสบอันตรายเพียงเล็กน้อยก็ต้องแจ้ง เพราะอาจจะมีอาการกำเริบมากขึ้นได้ในภายหลัง 2.กรอกข้อความหรือตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และลงลายมือชื่อในแบบแจ้ง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย (กท.16) ในส่วนของลูกจ้าง 3.ต้องรักษาพยาบาลกับแพทย์ปัจจุบันชั้น 1

4.ถ้าลูกจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้ว ให้รีบนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา แล้วแต่กรณี 5.หากลูกจ้างได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าลูกจ้างจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในการทำงาน ให้ไปติดต่อสมัครเข้ารับการฟื้นพูฯ ได้ที่ศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงาน หรือที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทน หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกจังหวัด 6.ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นภายหลังการสิ้น และสภาพการเป็นลูกจ้าง ให้ลูกจ้างยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทน (กก 16) ได้ภายใน 2ปี นับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย

Next Post

ดีเดย์เปิดตัวแล้ว!!! ‘NT’ รัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมแห่งชาติ “

"พุทธิพงษ์” มั่นใจควบรวม CAT-TOT เสริมงานโครง […]