สภาฯ แจงค่าอาหาร ส.ส. วันละ 1.25 ล้านบาท เป็นเฟกนิวส์ ยันตกคนละไม่เกินพัน

MALI

สภาฯ แจงค่าอาหาร ส.ส. วันละ 1.25 ล้านบาท เป็นเฟกนิวส์ ยันราคาจริง 475,000 บาทต่อวัน ตกคนละไม่เกินพัน

(4 ม.ค. 65) ว่าที่เรือตรี ยุทธนา สำเภาเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ในฐานะโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวชี้แจงกรณีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีการเบิกจ่ายค่าอาหารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นเงิน 2,500 บาทต่อคนต่อวัน รวมเป็นเงิน 1,250,000 บาทต่อวัน โดยมีจำนวน ส.ส. 500 คน คนละ 2,500 บาทนั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นข่าวปลอม ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการรายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบแล้ว

ว่าที่เรือตรี ยุทธนา กล่าวต่อว่า การเบิกจ่ายค่าอาหารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2557 ปัจจุบันเบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวครอบคลุมถึงค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดทั้งวัน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น ตลอดจนภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการต่างๆ แล้ว ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะเบิกจ่ายโดยคำนวณจากจำนวนสมาชิกเฉลี่ย 475 คน รวมเป็นเงิน 475,000 บาทต่อวัน หรือ 950,000 บาทต่อสัปดาห์

 

Next Post

Fujitsu Reveals Technology Strategy for Sustainable Future at Fujitsu ActivateNow: Technology Summit 2022

TOKYO, Jan 5, 2022 – (JCN Newswire via SEAPR […]

คุณอาจชอบ