สรุปผลจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 14 คนแรก ชาวกรุงจำไว้เลือก 22 พ.ค.

MALI

สรุปผลการจับสลากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 14 คนแรก รักใครเชียร์ใครจดจำเอาไว้ไปกากบาทในคูหาวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้

วันนี้ (31 มี.ค.) เวลา 11.30 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

สำหรับวันนี้ (31 มี.ค.) เป็นวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. ซึ่งมีผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ผอ.กต.ทถ.กทม.) ก่อนเวลารับสมัคร 08.30 น. ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นผู้มายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกัน ซึ่ง ผอ.กต.ทถ.กทม. ได้จัดให้มีการประชุมผู้สมัครดังกล่าว เพื่อตกลงลำดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ จึงดำเนินการจับสลาก โดยจับสลาก 2 ครั้ง ดังนี้

การจับสลากครั้งที่ 1 ผอ.กต.ทถ.กทม. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เขียนชื่อผู้สมัครที่ต้องจับสลาก แล้วใส่ในภาชนะ แล้วให้ ผอ.กต.ทถ.กทม. เป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครทีละหนึ่งใบ ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับเป็นลำดับแรก ผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีสิทธิจับสลากลำดับในการยื่นใบสมัครก่อน ส่วนชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับขึ้นเป็นลำดับถัดไป ให้ถือว่าผู้สมัครนั้น เป็นผู้มีสิทธิจับสลากเป็นลำดับถัดไปตามลำดับจนครบจำนวนผู้สมัคร

การจับสลากครั้งที่ 2 ผอ.กต.ทถ.กทม. หรือผู้ได้รับมอบหมาย เขียนหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขที่เท่ากับจำนวนผู้สมัคร แล้วให้ผู้สมัครทำการจับสลากเรียงลำดับตามผลการจับสลากครั้งที่ 1 ผู้สมัครใดจับสลากได้หมายเลขใด ถือว่าเป็นลำดับในการยื่นใบสมัครของผู้สมัครรายนั้น รวมถึงเป็นหมายเลขประตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกด้วย

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะ ผอ.กต.ทถ.กทม. เป็นผู้จับสลากครั้งที่ 1 สำหรับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. รวมทั้งผู้สมัคร ส.ก. โดยในส่วนของ ส.ก. มีการจับสลากเรียงทีละเขตจนครบทั้ง 50 เขต

โดยในช่วงเช้าวันนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก่อนเวลา 08.30 น. จำนวน 14 ราย ได้แก่

หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร

หมายเลข 2 พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล

หมายเลข 3 นายสกลธี ภัททิยกุล

หมายเลข 4 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

หมายเลข 5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนา

หมายเลข 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

หมายเลข 7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล

หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

หมายเลข 9 นางสาววัชรี วรรณศรี

หมายเลข 10 ดร.ศุภชัย ตินติคมน์

หมายเลข 11 น.ต.ศิธา ทิวารี

หมายเลข 12 ดร.ประยูร ครองยศ

หมายเลข 13 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์

หมายเลข 14 นายธเนตร วงษา

ส่วนผู้มาสมัครหลังเวลา 08.30 น. จะได้หมายเลขในลำดับต่อไป จำนวน 3 ราย ได้แก่

หมายเลข 15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที

หมายเลข 16 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์

หมายเลข 17 นายอุเทน ชาติภิญโญ

ในส่วนของผู้สมัคร ส.ก.มีผู้สมัครจำนวน 327 ราย โดยผู้สมัครสามารถตกลงลำดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้ 5 สำนักงานเขต ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตหลักสี่ เขตบางแค เขตบางกอกใหญ่ เขตบางขุนเทียน นอกนั้นมีการจับสลากเรียงทีละเขตจนครบทั้ง 45 เขต

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน จากนั้น จะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่เห็นสมควร

การรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะมีไปถึงวันที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

สำหรับการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะมีการเลือกตั้งในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1 คน ให้ถือเขตของกรุงเทพมหานครเป็น 1 เขตเลือกตั้ง และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ให้ถือเขตของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นเขตเลือกตั้ง มีจำนวน 50 เขตเลือกตั้ง และจากจำนวนประชากรผู้อาศัยในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 5,523,676 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,374,131 คน (ข้อมูลคำนวณถึงวันที่ 22 พ.ค. 65) แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 1,996,104 คน เพศหญิง จำนวน 2,378,027 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 6,862 หน่วย

 

Next Post

The Place Holdings and Stellar Lifestyle to Collaborate on Various Digital Initiatives to Shape the Future of Digital Media and Tap New Opportunities in the Digital Economy

Singapore, Mar 31, 2022 – (ACN Newswire via […]

คุณอาจชอบ