องค์การนักศึกษา-ชุมนุม ชมรม มธ. ออกแถลงประณามเหตุสลายการชุมนุม #ม็อบ18กรกฎา

MALI

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอประณามการใช้ความรุนแรงในการเข้าสลายการชุมนุมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดว่า 

จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 15.30 น. ได้มีการสลายการชุมนุมด้วยการ “ฉีดน้ำแรงดันสูงผสมแก๊สน้ำตา และการใช้กระสุนยาง” ใส่ผู้ชุมนุมที่ไร้ซึ่งอาวุธ และชุมนุมกันอย่างสันติวิธีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความอันตราย ความตื่นตระหนก และความหวาดกลัวต่อผู้ชุมนุม อีกทั้งยังทำให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ จึงแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลผู้สั่งการให้กระทำการเช่นนี้ต่อประชาชนเป็นรัฐบาลที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรม ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ในนามองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทนนักศึกษาชาวธรรมศาสตร์ทั้งหลายผู้ซึ่งเคารพ ปกป้อง และรักษาไว้ซึ่งสิทธิ เสรีภาพของประชาชน จึงขอประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ ขอประณามรัฐบาลที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมในการจัดการปัญหาต่าง ๆ อีกทั้งยังไม่เคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และขอเรียกร้องไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดให้หยุดการกระทำที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน และไม่ตระหนักถึงชีวิตของประชาชน

องค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการกระทำที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรม และใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา อันเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยสากล แต่ถ้าหากเกินความสามารถของรัฐบาล ขอให้รัฐบาลจงยุติบทบาทและส่งคืนอำนาจให้แก่ประชาชนในการเลือกผู้ที่มีความสามารถ มีมนุษยธรรม ยึดมั่นในหลักนิติธรรม และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเข้ามาบริหารประเทศ ขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุม ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

“เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน”

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18 กรกฎาคม 2564

 

ต่อมา มีการเผยแถลงการณ์อีกหนึ่งฉบับ จากกลุ่มชุมนุม และชมรมต่างๆ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงประณามการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม ระบุว่า

เนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 เวลา 14:00 น. ที่บริเวณอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย เพื่อรวมตัวและเดินขบวนไปยังทําเนียบรัฐบาล โดยมีเป้าหมายใน 3 ข้อเรียกร้อง คือ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ให้ปรับลดงบประมาณของสถาบันและกองทัพ และ เรียกร้องให้เปลี่ยนวัคซีน COVID-19 เป็นชนิด mRNA ซึ่งการชุมนุมดังกล่าวดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย แต่ต่อมา มีการเข้าสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งได้ปรากฏภาพการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไร้ซึ่ง อาวุธ ทั้งการใช้กระสุนยาง การใช้แก๊สน้ําตา การฉีดน้ําแรงดันสูงใส่ประชาชน และการทําร้ายร่างกายประชาชนที่มาร่วมชุมนุม โดยเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนี้ การกระทําดังกล่าวถือเป็นการกระทําอันเกินกว่าเหตุโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่รัฐไร้ซึ่งมนุษยธรรม และไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่มาเข้าร่วมการชุมนุม

ชุมนุมและชมรมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการชุมนุมซึ่งใช้สิทธิและเสรีภาพของ ประชาชนในการเข้าร่วมการชุมนุมและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยสงบ และขอประณามการใช้ความรุนแรง ทุกรูปแบบในการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ใช้ความรุนแรงและการกระทําที่เกินกว่าเหตุโดยไม่คํานึงถึง หลักสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม อีกทั้งเป็นการละเมิดการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามที่รับรองโดยกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ซึ่งประเทศ ไทยเองก็เป็นภาคีสมาชิก และละเมิดอนุสัญญาเจนีวา (Geneva Convention) ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐได้ละเมิดกติกาและอนุสัญญา ซึ่งเป็นหลักสากลในการสลายการชุมนุมในครั้งนี้
ชุมนุมและชมรมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน ของประชาชนที่มาร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐ เช่นนี้อีก และขอแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การเมืองและโรคระบาด COVID-19 ของประเทศไทยในปัจจุบัน และต่อประชาชนที่มาร่วมการชุมนุมอย่างสงบ รวมถึงขอสนับสนุนการแสดงออกทางการเมืองและข้อเรียกร้องของประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย “รัฐบาลมีหน้าที่รับใช้ประชาชน ไม่ใช่เบื้องบน”

ชุมนุมดนตรีทียูโฟล์คซองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุมนุมสันทนาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุมนุมเต้นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Higher Level) ชุมนุมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Photo) ชุมนุมวิทยุและโทรทัศน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรมผู้นําเยาวชนสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรมไอเซคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ AIESEC in Thammasat ชมรมโดมทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุมนุมเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุมนุมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุมนุมสโมสรโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุมนุมเพื่อนโดมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุมนุมปาฐกถาและโต้วาทีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18 กรกฎาคม 2564

May be an image of text

Next Post

ตร.ลั่น สลายม็อบตามขั้นตอน แย้มรู้ตัว 13 แกนนำแล้ว ขอโทษนักข่าวด้วยที่โดนกระสุนยาง

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ […]

คุณอาจชอบ