เปิด 9 ประเด็นเสี่ยงเศรษฐกิจปี64

KANDA

เปิด 9 ประเด็นเสี่ยงเศรษฐกิจปี64

สภาพัฒน์ฯ เตือน 9 ประเด็นเสี่ยงเศรษฐกิจปี 64 คุมโควิดให้อยู่ การเมืองต้องนิ่ง เร่งฟื้นธุรกิจท่องเที่ยว

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ฯ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยปี 2563 ขยายตัวติดลบ 6.1% และปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายได้ 2.5-3.5% หรือค่ากลางที่ 3% น้อยจากคาดการณ์เดิมที่คาดว่าจะขยายได้ 3.5-4.5%

นายดนุชา กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ยังมีปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวช้า ปัญหาหนี้ครัวเรือนและหนี้ภาคธุรกิจ ปัญหาภัยแล้ง และความผันผวนของเศรษฐกิจและระบบการเงินโลก ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปี 2564 จึงควรให้ความส าคัญกับ 9 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศ โดยการดำเนินมาตรการควบคุมต่อเนื่อง พร้อมกับการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในเวลาที่รวดเร็ว และเร่งด่วนฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

2. การรักษาบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจและเป็นอุปสรรคต่อบรรยากาศความเชื่อมั่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยังมีความเปราะบางท่ามกลางความไม่แน่นอนของการระบาดของโควิด-19

3. การดูแลภาคเศรษฐกิจที่มีข้อจำกัดในการฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องซึ่งการฟื้นตัวยังมีข้อจำกัด จากมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ รวมทั้งการพิจารณามาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ยังประสบปัญหาสภาพคล่องและภาระหนี้สินเพิ่มเติม

4. การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ โดยการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 การเบิกจ่ายงบเหลื่อมปี การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ การเร่งโครงการตามพระราชก าหนดเงินกู้ฯ 1 ล้านล้านบาท

  • "สิระ"จับมือ"ปารีณา" ยืนท้วง "เสรีพิศุทธ์" หยุดโชว์ผลงานปราบบ่อน
  • ปธ.วิปฝ่ายค้าน ฉะ “บิ๊กตู่” บริหารล้มเหลว เศรษฐกิจแย่ทำหลายครอบครัวแตกแยก

5. การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้า เพื่อสร้างรายได้จากต่างประเทศและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการผลิตและการลงทุนภาคเอกชน

6. การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดยการเร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติและออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2561 – 2563 ให้เกิดการลงทุนจริง

7. การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องสามารถฟื้นตัวได้ทันทีที่มีการกระจายวัคซีนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นแหล่งต้นทางของนักท่องเที่ยวเป็นวงกว้างและเพียงพอต่อการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

8. การเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้งและการดูแลรายได้เกษตรกร

9. การติดตามและการเตรียมการรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์สูงและอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

Next Post

"สิระ"จับมือ"ปารีณา" ยืนท้วง "เสรีพิศุทธ์" หยุดโชว์ผลงานปราบบ่อน

"สิระ-เอ๋" ท้วง "เสรีพิศุทธ์" […]