โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ “พระพรหมมงคลญาณ” เป็นสมเด็จพระญาณวชิโรดม

KANDA

โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ "พระพรหมมงคลญาณ" เป็นสมเด็จพระญาณวชิโรดม

โปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระพรหมมงคลญาณ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ สมเด็จพระญาณวชิโรดม

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ “พระพรหมมงคลญาณ” ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ สมเด็จพระญาณวชิโรดม พุทธาคมวิศิษฐ์ จิตตานุภาพ พัฒนดิลก สาธกธรรมวิจิตร วิเทศศาสนกิจไพศาล วิปัสสนาญาณธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๑๐ รูป โดยมีเนื้อหาดังนี้

Next Post

เหยื่อถูกเว็บหลอกกดหัวใจในติ๊กต๊อกร้องดีเอสไอเจอเบี้ยวค่าตอบแทน

เหยื่อเว็บ tiktok008 ร้องดีเอสไอรับคดีพิเศษ หลังถู […]