ได้วันแล้ว! กกต.เคาะเลือกตั้ง ส.ส.เขตหลักสี่-จตุจักร 30 ม.ค. รับสมัคร 6-10 ม.ค.

MALI

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 หลักสี่-จตุจักร แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค.65 เปิดรับสมัครวันที่ 6-10 ม.ค.65 ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 หลักสี่-จตุจักร แทนตำแหน่งที่ว่าง 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.64 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ60 มาตรา 105 ประกอบมาตรา 102 กกต.ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงนั้น เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 60

ทั้งนี้ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว ทางสำนักงานกกต.ได้มีมาตรการเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล เช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้พร้อมแล้ว

Next Post

How to Use News Releases as a Marketing Tool

HONG KONG – Surprisingly, 20% of NovationWire’s re […]

คุณอาจชอบ