ไทยสร้างไทย จี้นายกฯ ยกเลิกกฎหมายคุมการนำเสนอข่าว ชี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

MALI

วันที่ 30 ก.ค. 64 พรรคไทยสร้างไทย โพสต์แถลงการณ์พรรคไทยสร้างไทยผ่านเพจเฟซบุ๊ก “พรรคไทยสร้างไทย” เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียกเลิกข้อกำหนดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยข้อความทั้งหมดระบุว่า

“แถลงการณ์พรรคไทยสร้างไทย

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ออกข้อกำหนดฉบับที่ 29 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นั้น 

พรรคไทยสร้างไทย เห็นว่าแม้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 9 จะให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการออกข้อกำหนดที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายแรงมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นการจำกัดเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ตาม แต่อำนาจการวินิจฉัยว่าข่าวหรือข้อความใดจะทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือผู้กระทำมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือไม่เป็นอำนาจของศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 194

ดังนั้น การที่นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดข้อ 2 ให้อำนาจสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีอำนาจสั่งระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ไอพี (IP address) 

หากเห็นว่ามีการเผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลข่าวสารที่ขัดต่อข้อกำหนดข้อ 1 ผ่านเลขที่อยู่ไอพีดังกล่าว อันถือเป็นการให้อำนาจกับสำนักงาน กสทช. มีอำนาจวินิจฉัยว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อ 1 ซึ่งเป็นอำนาจของศาลยุติธรรมโดยจะต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อกำหนดดังกล่าวจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่อาจใช้บังคับได้

พรรคไทยสร้างไทยจึงขอให้นายกรัฐมนตรียกเลิกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่29) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ขัดต่อหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทันที รวมทั้งขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีได้เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการ

พรรคไทยสร้างไทย

30 กรกฎาคม 2564”

Next Post

ประยุทธ์ ยืนยันไม่มีวีไอพีปาดหน้าวัคซีนไฟเซอร์จากบุคลากรแพทย์ ขอบคุณสหรัฐ

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมน […]

คุณอาจชอบ