9 พรรคก้าวสู่ 65: พรรคประชาชาติ พอใจผลงานสอบรัฐบาล-สันติภาพชายแดนใต้

MALI

9 พรรคก้าวสู่ 65: ประชาชาติพอใจผลงานสอบรัฐบาล-สันติภาพชายแดนใต้ มุ่งกระตุ้นสิทธิเสรีภาพสร้างประชาธิปไตย

นาย สุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าว  News เนื่องในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 กับ 5 คำถามมองภาพรวมผลงานพรรคในปีนี้และแนวทางของพรรคในปีหน้า

  1. ผลงานที่ประสบความสำเร็จปี 2564

พรรคประชาชาติส่งเสริมการกระจายอำนาจและส่งเสริมการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรม ฯลฯ โดยในปี 2564 ได้มีการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น สนับสนุนการขุดคลองไทยเชื่อมมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนทัดเทียมกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย เช่น ประเทศจีน ซึ่งมีงบลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศไว้ร้อยละ 42 ของ GDP, ประเทศอินโดนีเซีย ร้อยละ 32, หรือ มาเลเซีย ร้อยละ 25 เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ กระตุ้นมิให้มีการบริหารจัดการแบบ ‘รัฐซ้อนรัฐ’ ผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปี 60, ตรวจสอบการทำหน้าที่องค์กรอิสระ, การก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาล, และการใช้งบประมาณโดยเฉพาะงบลับของกองทัพ

ในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการตั้งกระทู้สดให้ยกเลิกกฎหมายพิเศษ คือ พ.ร.ก.กฎอัยการศึก พ.ศ 2547 และพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.  2548 เพราะตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมามีประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกทรมานในรูปแบบต่างๆ ได้รับทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้มีการสอบทานร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา เพราะพบว่า เป็นร่างที่เปิดช่องให้มีพยานเท็จ รวมถึง การปิดล้อมจนเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เชื่อได้ว่ามีการยิงปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและกองกำลังของรัฐ และหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ระบุว่า ยิงเพราะ ‘สำคัญผิดคิดว่าเป็นผู้ร้าย’

พรรคยังร้องขอให้รัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, การแก้ไขปัญหาเด็กกำพร้าซึ่งมีมากในจังหวัดชายแดนภาคใต้, อนุญาตให้มีการจัดการศพมุสลิมซึ่งเสียชีวิตจาก COVID- 19 ตามแนวทางอิสลามอย่างถูกต้อง

ในส่วนของการป้องกันและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ ได้มีการอภิปรายในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเข้าบุกรุกครอบครองที่ดินเขากระโดง จำนวน 5,083 ไร่ ซึ่งเป็นของรัฐเพื่อนำมาเป็นของตนเองและเครือญาติ เป็นต้น หรือ แม้แต่การเสนอให้ยุบกรมทางหลวงชนบทและโอนอำนาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลการสร้างถนน ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ในประเทศ รวมถึง กระตุ้นการยกเลิกมิให้นำงานที่เป็นนโยบายของรัฐตีขลุมและเบียดบังรายได้หรืองบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้มีการขยายการปกครองท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ยะลา เป็น รูปแบบพิเศษให้เหมือนกับกรุงเทพฯ

 

  1. สิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จในปี 2564

นายสุพจน์ กล่าวว่า พรรคประชาชาติทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้งคือ ต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเผด็จการ ซึ่งแม้จะไม่เห็นชัดเป็นรูปธรรม แต่ตนถือว่าเป็นความสำเร็จที่งดงามและพรรคประชาชาติได้รับฉันทานุมัติจากพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนพันธกิจในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยทั้งในและนอกรัฐสภา ส่งเสริมการใช้และปกป้องสิทธ์ของประชาชน เช่น ช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. เบี้ยปรับ เว้นการฟ้องคดี หรือให้ทุนเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี ซึ่งตอนนี้ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อกู้ยืมแบบปลอดดอกเบี้ย 

  1. สิ่งที่อยากผลักดันในปี 2565

ในปีนหน้า พรรคจะเร่งผลักดันให้รัฐสภามีการพิจารณา พ.ร.บ.พรรคการเมือง ตลอดจนกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญให้มีผลบังคับใช้ และต้องไม่ยอมให้ฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องยุบพรรคการเมืองได้อย่างใน นอกจากนี้ พรรคต้องเพิ่มการทำงานเพื่อตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลให้เข้มข้นมากและอาจจะมีการเสนอให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติในปลายสมัยประชุมนี้ หรือ อาจมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรี โดยเฉพาะมาตรา 158 ซึ่งบัญญัติไว้เกี่ยวกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี

  1. สถานการณ์เศรษฐกิจปี 2565

โฆษกพรรคประชาชาติ กล่าวว่า ต้องเฝ้าระวังและติดตามการแก้ปัญหาการระบาดโอไมครอนของรัฐบาล เพราะความบกพร่องในเรื่องของมาตรการป้องกันกระทบการใช้ชีวิตและธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้มีรายได้น้อย อีกทั้งการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่ผ่านมา ประชาชนฐานรากตกอยู่ในสภาวะที่ลำบาก ข้าวยากหมากแพง แต่ในทางกลับกันนายทุน หรือ บรรดาเจ้าสัวกลับผลประกอบการที่ดี

นอกจากนี้ หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อและแจกแจงเงินเยียวยา แต่ไม่กระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน การสร้างอาชีพ หรือสร้างรายได้และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  คือ หาเงินไม่เป็น รัฐบาลก็จะก่อหนี้ผูกพันมากยิ่งขึ้นและยังคงใช้เงินไม่เป็น หรือ ไม่สามารถใช่เงินต่อเงินได้และ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้งบประมาณแผ่นดินไปแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ล้านล้านบาท และเงินที่ใช้ไป โดยเฉพาะเงินกู้มิได้ทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและหนี้สาธารณะ ณ  สิ้นปี 2564 จะขยับและแตะ หรือ ใกล้เคียง ร้อยละ 60 ของ GDP และไม่มั่นใจว่าแผนการเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษีของกระทรวงการคลังในอีก 10 ปีข้างหน้าจะสามารถจัดเก็บได้สูงถึงร้อยละ 20 ของ GDP หรือไม่ และไม่มั่นใจว่า สมมติฐานเศรษฐกิจที่คาดการณ์ คือ ขยายตัวร้อยละ 3-5 จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไร

ผู้เขียน – อรรถชัย หาดอ้าน

Next Post

Esprit Revitalized with Series of Exciting Developments in the Pipeline

HONG KONG, Dec 29, 2021 – (ACN Newswire via […]

คุณอาจชอบ