นายกฯ ร่ายยาวแจงงบปี 65 นำเงิน 3.1 ล้านล้าน ฟื้นฟูวิกฤตโควิด

SASITHORN

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 3,100,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันนโยบาย และมาตรการด้านต่าง ๆเพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายของรัฐบาล สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยรัฐบาลได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และผลกระทบจากภายนอก รวมทั้ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทย ปี 2565 คาดว่า จะขยายตัว ร้อยละ 4.0-5.0 โดยมีการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การฉีดวัคซีนคุ้มกันหมู่ ซึ่งจะมีการขยายตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภาคต่างประเทศและปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยว และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อ อยู่ที่ร้อยละ 0.7 ถึง 1.7

Next Post

"เนย โชติกา" งงตาแตก เจอภาพสามีแต่งงานกับสาวอื่น เทียบชัดๆ งานแต่งใครกันแน่

เล่นเอาคุณแม่คนสวย เนย โชติกา ถึงกับงงตาแตก เมื่อจ […]

คุณอาจชอบ