เริ่มแล้ว! ใบสั่งใหม่ ติดหน้ารถ-ส่ง ปณ. รับจ่ายผ่านธนาคาร ไม่เห็นด้วยโต้แย้งได้

SASITHORN

เริ่มแล้ว! ใบสั่งใหม่ ติดหน้ารถ-ส่ง ปณ. รับจ่ายผ่านธนาคาร ไม่เห็นด้วยโต้แย้งได้

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศใช้ แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรใหม่ พ.ศ.2563 ซึ่ง ใบสั่ง รูปแบบใหม่ สามารถจ่ายค่าปรับผ่านธนาคาร และสถานีตำรวจในท้องที่ได้ ส่วนที่เป็นใบสั่งส่งทางไปรษณีย์ หากประชาชนเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถแย้งหรือปฏิเสธข้อหาได้ โดยมีเหตุผล 3 ข้อ คือ ไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา ไม่ได้เป็นผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ รถยนต์คันที่เกิดเหตุไม่ใช่รถยนต์ของตัวเอง โดยตำรวจจะบันทึกข้อมูลการปฏิเสธด้านหลัง ใบสั่ง มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63

โดยที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนดให้แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร ต้องเป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ จึงกำหนด แบบใบสั่ง เจ้าพนักงานจราจรไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบ ใบสั่ง เจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. 2563 “

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 แบบ ใบสั่ง เจ้าพนักงานจราจรมี 2 แบบ คือ

(1) แบบ ใบสั่ง เจ้าพนักงานจราจรสำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ มีขนาดกว้าง 14.5 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร และมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ แบบ ใบสั่ง ตามวรรคหนึ่ง ให้มีชุดละ 4 แผ่น มีสีและวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งาน ดังนี้

(ก) แผ่นที้หนึ่ง เป็นสีขาว ใช้สำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ

(ข) แผ่นที่สอง เป็นสีเหลือง ใช้สำหรับส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เปรียบเทียบปรับ คดีจราจร เพื่อทำการบันทึกข้อมูล ใบสั่ง ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยงข้อมูล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(ค) แผ่นที่สาม เป็นสีชมพู ใช้สำหรับมอบให้พนักงานสอบสวน

(ง) แผ่นที่สี่ เป็นสีฟ้า ใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับผู้ออก ใบสั่ง

(2) แบบ ใบสั่ง เจ้าพนักงานจราจร สำหรับส่งทางไปรษณีย์มีขนาดกว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 29.7 เซนติเมตร แบบใบสั่งตามวรรคหนึ่ง มีชุดละ 2 แผ่น แผ่นที่หนึ่ง ใช้สำหรับส่งไปรษณีย์ให้กับผู้ขับขี่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองรถ แผ่นที่สองใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ออกใบสั่ง

Next Post

"เอ็ม" ถูกคนตั้งคำถามใช้เงินเก่ง ตอบให้แง่คิดเงินเดือน 15,000 อย่าหาทำซื้อมือถือ 5 หมื่น

เอ็ม บุษราคัม โพสต์ให้แง่คิดเรื่องการใช้เงินอย่าเก […]

คุณอาจชอบ