FANHUA รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองปี 2023 ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ANONG

รายได้จากการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของปี 2566 เพิ่มขึ้น 177.3% YoY สูงกว่าแนวโน้มก่อนหน้านี้

กว่างโจว, ประเทศจีน, 30 ส.ค. 2566 – FANHUA Inc. (Nasdaq: FANH) (บริษัทหรือ “FANHUA”) ผู้ให้บริการทางการเงินอิสระชั้นนําในประเทศจีน ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสําหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 25661

ผลประกอบการทางการเงินที่สําคัญสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2566:

(หน่วย: พันบาท เว้นแต่ข้อมูลต่อหุ้น) 2022Q2
(RMB)
2023Q2
(RMB)
2023Q2
(US$)
% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวม 703,116 1,132,640 156,198 61.1
รายได้จากการดําเนินงาน 31,028 86,032 11,864 177.3
กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 32,123 76,515 10,551 138.2
กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย2 35,711 104,141 14,361 191.6
กําไรต่อหุ้นปรับลด 0.60 1.42 0.20 136.7
กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายต่อหุ้นปรับลด3 0.66 1.93 0.27 192.4
เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้น ณ สิ้นงวด 1,090,044 1,611,554 222,243 47.8
ตัวชี้วัดการดําเนินงานหลัก
เบี้ยประกันชีวิตรวม 2,778,100 4,482,729 618,482 61.4
เบี้ยประกันชีวิตรายเดือน (13 เดือน) 1,015,182 1,632,029 224,482
Next Post

SunCar Technology Group Inc. ประกาศข้อตกลงการให้บริการกับ Nio Auto

นครนิวยอร์ก, 30 ส.ค. 2566 – SunCar Technology Group Inc. (“SunCar” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq: SDA), ผู้ให้บริการหลังการขายรถยนต์ดิจิทัลและบริการนายหน้าประกันภัยออนไลน์ชั้นนําในประเทศจีน ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ต่อสัญญาบริการนายหน้าประกันภัย 1 ปี กับ Nio Inc. ผู้ผลิตรถยนต์ข้ามชาติที่มีสํานักงาน […]