SYLA Technologies ประกาศเลื่อนวันกําหนดสิทธิของผู้ถือ ADS เพื่อรับเงินปันผลระหว่างกาล

ANONG

โตเกียว, 31 ส.ค. 2566 – SYLA Technologies Co., Ltd. (NASDAQ: SYT) (“SYLA” หรือ “บริษัท”), ผู้ดําเนินการแพลตฟอร์มการระดมทุนอสังหาริมทรัพย์สมาชิกที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น Rimawari-kun ประกาศว่าวันกําหนดรายชื่อผู้ถือ ADS เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ถูกเปลี่ยนเป็นวันที่ 11 กันยายน 2566 วันกําหนดรายชื่อผู้ถือ ADS ก่อนหน้านี้สําหรับวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎระเบียบของ Nasdaq การซื้อขาย ADS ของ SYLA ได้ถูกระงับชั่วคราวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ตามอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ 1.00 เหรียญสหรัฐ = 145.79 เยน และอัตราส่วน ADS 100 ADS ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เงินปันผลระหว่างกาล 70 เยนต่อหุ้นสามัญจะเท่ากับประมาณ 0.0048 เหรียญสหรัฐต่อ ADS บริษัทคาดการณ์ในขณะนี้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้กับผู้ถือ ADS ในเดือนธันวาคม 2566

“การเปลี่ยนแปลงวันกําหนดรายชื่อ ADR เป็นวันที่ 11 กันยายน 2566 ไม่ส่งผลกระทบต่อเจตนารมณ์ของเราในการออกเงินปันผลระหว่างกาล หรือการดําเนินงานของเรา” ประธาน ผู้ก่อตั้ง และซีอีโอ Hiroyuki Sugimoto กล่าว “ความมุ่งมั่นของเราต่อมูลค่าระยะยาวของผู้ถือหุ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และเรามองว่าจะดําเนินการต่อไปที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา”

ภาพรวมของเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
เงินปันผลระหว่างกาล

ปีงบประมาณ 2566
การคาดการณ์เงินปันผล
ล่าสุดที่ประกาศเมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ปีงบประมาณ 2565
เงินปันผลรายปี

วันกําหนดรายชื่อ 11 กันยายน 2566 (สําหรับผู้ถือ ADS) 31 ธันวาคม 2565
เงินปันผลต่อหุ้น เงินปันผลระหว่างกาล
70.00 เยน
เงินปันผลรายปี
140.00 เยน
เงินปันผลรายปี
70.00 เยน
เงินปันผลทั้งหมด 18,069,870 เยน 16,676,730 เยน
แหล่งที่มาของเงินปันผล กําไรสะสม กําไรสะสม


หมายเหตุ: เงินปันผล ถ้ามี จะถูกประกาศโดยคณะกรรมการบริษัทตามดุลยพินิจเพียงอย่างเดียว จะไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าเงินปันผลจะถูกประกาศไม่ว่าผลประกอบการและผลการดําเนินงานทั้งปี 2566 ของบริษัทจะเป็นอย่างไร หรือว่าเงิ

Next Post

Seed.Photo Expands User Convenience with Direct Crypto Currency Purchases

London,UK, August 31, 2023 – (SEAPRWire) – Seed.Photo, exclusive NFT photography marketplace, is proud to announce a groundbreaking enhancement to its platform. In a strategic move to elevate user experience and accessibility, Seed.Photo now allows its users to directly purchase cryptocurrencies usi […]